project photo
project photo
project photo
project photo
project photo
project photo

King Khaled Hospital – Hail (ICU)